www_agro_sedlice002012.jpg www_agro_sedlice002008.jpg www_agro_sedlice002005.jpg www_agro_sedlice002002.jpg
Rostlinná výroba
Akciová společnost hospodaří na 1850 hektarech zemědělské půdy. Pozemky jsou z části majetkem společnosti. Větší část obdělávaných pozemků však tvoří půda pronajatá od vlastníků. Obdělávaná půda se nachází v nadmořské výšce od 500 do 680 metrů. Rozloha orné půdy je 1450 ha a zbylých 400 ha tvoří louky. Produkce rostlinné výroby je tvořena tržními plodinami a produkcí krmiv pro živočišnou výrobu. Obilí pěstuje na ploše asi 800 ha. Hlavní tržní plodinou je pšenice, kterou doplňuje sladovnický ječmen. Společnost vlastní linku na posklizňovou úpravu obilovin, ve které je sklizené obilí dosoušeno a čištěno. Další významnou tržní plodinou je ozimá řepka. Produkci krmiva pro živočišnou výrobu tvoří pěstování krmných obilovin do krmného fondu a vlastní výrobnu krmných směsí pro skot, výroba siláže a senáže. Kukuřičná siláž a travní a jetelotravní senáž je uložena v betonových silážních žlabech.
Adresa: Agro Sedlice,a.s, Palackého 276, 387 32 Sedlice

e-mail : agro@agrosedlice.cz

zápis v OR u KS České Budějovice, oddíl B, vložka 930

IČ 25 17 69 43
DIČ CZ25176943

Telefon 383493533
Fax 383493535

ID datové schránky: zb3cm8c

Ředitel
383493533, 727853740

Provoz rostlinné výroby 383493529, 606621101

Provoz živočišné výroby 602136441,602136442

Provoz technických služeb 383493534, 602652063