Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Akciová společnost hospodaří na 1850 hektarech zemědělské půdy. Pozemky jsou z části majetkem společnosti. Větší část obdělávaných pozemků však tvoří půda pronajatá od vlastníků. Obdělávaná půda se nachází v nadmořské výšce od 500 do 680 metrů. Rozloha orné půdy je 1450 ha a zbylých 400 ha tvoří louky. Produkce rostlinné výroby je tvořena tržními plodinami a produkcí krmiv pro živočišnou výrobu. Obilí pěstuje na ploše asi 800 ha. Hlavní tržní plodinou je pšenice, kterou doplňuje sladovnický ječmen. Společnost vlastní linku na posklizňovou úpravu obilovin, ve které je sklizené obilí dosoušeno a čištěno. Další významnou tržní plodinou je ozimá řepka. Produkci krmiva pro živočišnou výrobu tvoří pěstování krmných obilovin do krmného fondu a vlastní výrobnu krmných směsí pro skot, výroba siláže a senáže. Kukuřičná siláž a travní a jetelotravní senáž je uložena v betonových silážních žlabech.