Živočišná výroba

Chov skotu

Chov skotu byl vždy hlavním pilířem výroby společnosti a má v podniku dlouholetou tradici. Chov je rozdělen do dvou středisek. Sedlice a Čekanice. V Sedlici je kravín pro 400 ks holštýnských krav. Toto plemeno bylo vybráno především pro svou vysokou mléčnou užitkovost. Ve stájích jsou krávy ustájeny volně na podestýlce a odtud dvakrát denně naháněny do dojírny. Dojírny jsou rybinové a plně automatizované od firmy Fullwood. Každá kráva má na noze pedometr, který přenáší veškerá data o dojnici do střediskového počítače, kde jsou vyhodnocována. Toto velice usnadňuje obsluze práci. Krmná dávka je složena pouze z konzervovaného objemného krmiva a doplněna koncentrovaným jadrným krmivem namíchaným ve vlastní míchárně, která je součástí posklizňové linky. Objemné krmení je tvořeno siláží, travní a jetelotravní senáží. Směsnou krmnou dávku do stájí zaváží míchací krmný vůz. V Čekanicích je volně ustájeno 200 ks chovných jalovic. Pro zlepšení odchovu na stáj navazuje pastevní areál.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Energ. úspory výměnou chladící technologie mléka, Agro Sedlice

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026133

Popis projektu: Projekt „Energ. úspory výměnou chladící technologie mléka, Agro Sedlice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace technologie chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.